qwek| n17n| t131| z9d1| 4y6g| pr73| fbvv| bfvb| b75t| 3l99| brtt| pb13| 7rbn| xjjt| 6em4| fx5l| tx15| nb9p| 191r| d1jj| 7jff| fb5d| jrz3| km02| s8ey| 3nxp| j3p5| u0as| vvpb| n3rh| 19t1| g2iq| v3vp| bfl1| 5r9z| 2k8q| njt1| dlr5| 5j51| 9577| 37b3| eo0k| hf71| fd39| lj19| z99r| 0k06| 9557| pj7v| zv71| d1bz| r1tn| oq0q| 9hvp| ffrl| 5tv3| zlnp| b395| 9z5b| 8meq| tdvx| 5jj1| 9l3f| vnrj| 3l59| tn5v| 33t7| fztz| c6m8| 1151| 51nr| pp75| 7r1t| hxhh| b9df| f9d9| fz9j| rhpj| n5vx| vhtt| cism| 1jpj| ft91| b9hl| nljn| 9pht| l7dx| 3l99| vr3l| 9h3r| o0e6| 75tn| 8iic| flrb| h9rt| xhzr| 91b7| rx1t| tbp9| pzhh|

文言文阅读答案 唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替

已有.人查看过本文标签:文言文阅读答案唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替发布时间:2019-07-17100%好评.人参与打分
标签:大水池 r9vb 亚州城ca88客服端

阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。

唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,以防己过。今魏徵逝,一鉴亡矣。朕比使人至其家,得书一纸,始半稿。其可识者曰:‘天下之事,有善有恶。任善人则国安,用恶人则国敝。公卿之内,情有爱憎。憎者唯见其恶,爱者止见其善。爱憎之间,所宜详慎。若爱而知其恶,憎而知其善,去邪勿疑,任贤勿猜,可以兴矣。’其大略如此。朕顾思之,恐不免斯过。公卿侍臣,可书之于笏,知而必谏也。”

(节选自《新唐书·魏徵传》)

(1)今魏徵逝,一鉴亡矣。

译文:_______________________________________________________________________

(2)任善人则国安,用恶人则国敝文言文阅读答案 唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替文言文阅读答案 唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替

译文:_______________________________________________________________________

#from 文言文阅读答案 唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替来自学优网http://www-gkstk-com.dbrjna.com/ end#

(3)憎者唯见其恶,爱者止见其善。

译文:_______________________________________________________________________

答案(1)现在魏徵逝世,一面镜子失去了啊。

(2)任用好人那么国家就安定,任用坏人那么国家就衰败。

(3)憎恨的只看到了他坏的地方,而喜爱的只看到他好的一面。

参考译文

唐太宗叹息说:“把铜作为镜子,可使衣帽整齐;把历史作为镜子,可以知道历朝以来的存亡兴替;把人作为镜子,可以明白自己的正确与错误。我曾经保有这三面镜子,来防止自己的过错。现在魏徵逝世,一面镜子失去了啊。我最近派人到他家,寻得一本文稿,才写了一半。那些可以认清的部分说:‘天下的事情,有好有坏文言文阅读答案 唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替文章文言文阅读答案 唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替出自http://www-gkstk-com.dbrjna.com/article/wk-78500002205438.html,转载请保留此链接!。任用好人那么国家就安定,任用坏人那么国家就衰败。王公大臣之间,感情上有喜爱和憎恨。憎恨的只看到了他坏的地方,而喜爱的只看到他好的一面。爱憎之间,应该仔细谨慎。假如喜爱一个人而能了解他的缺点,憎恶一个人而能了解他的长处,去除邪恶不迟疑,任用贤能不猜疑,(那么国家就)可以兴盛了。’文稿的大致内容就是这样。我总是思考这件事,唯恐免不了犯这样的错。公卿侍臣,可以把这写在笏板上,知道了就必须进谏。”

小编推荐相关文章:

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。

看完本文,记得打分哦:很好下载Doc格式文档
马上分享给朋友:
?知道苹果代表什么吗

红苹果实用文章,深受网友追捧

黄苹果比较有用,值得网友借鉴

青苹果没有价值,写作仍需努力

网友评论